Diensten

Afvalinzameling

De genoemde gemeenten zijn elk verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van een grote diversiteit aan afvalstromen, waaronder GFT-, papier en karton, glas, textiel, plastic, elektrische apparaten, klein chemisch afval en grof huishoudelijk afval vallen.​ Het is de taak van Blink om gemeenten de zorg voor deze inzameling volledig uit handen te nemen. De inzameling en de wijze van inzameling worden afgestemd op het gemeentelijk beleid.

Beheer milieustraten

Onder beheer van Blink vallen een vijftal milieustraten. Op de milieustraat kunnen diverse grondstoffen apart ingeleverd worden. Een belangrijke pijler is het zo veel mogelijk hergebruik van de reststromen. 

Reiniging

In een aantal van de bij Blink aangesloten gemeenten is de reiniging van de openbare ruimte opgedragen aan Blink. De werkzaamheden omvatten vegen, opruimen van zwerfafval, het legen van prullenbakken, het verwijderen van onkruid, het verwijderen van zwerfvuil uit oppervlaktewater en het opruimen na evenementen. Blink werkt op het gebied van reiniging daar waar mogelijk samen met de regionale werkvoorzieningsschappen en geeft op die manier ook invulling aan Social Return.


Gladheidbestrijding

Een onderdeel van het beheer van de openbare ruimte is de winterse gladheidbestrijding. Voor de uitvoering daarvan beschikt Blink over de benodigde specialisten en het benodigde groot en klein materieel.